Haugaland Bryggerlaug - Brageskål

12301609_10205966374334804_550665837850015128_n.jpg "Ved drikkelag i vikingtiden var det ofte skikk å drikke Brageskål. Dette er en "helteskål", en skål for den gjeveste. Ved denne skålen var det skikk å avgi løfter om storverk. Skulle en beholde æren måtte disse løftene om storverk holdes.
Når man drikker Brageskål, er det ikke guden Brage det skåles til, men kanskje til den første skalden vi kjenner til, Brage Boddason fra 800-tallet. Brage knyttes først og fremst til høvdingsetet Avaldsnes i Rogaland".


Haugaland Bryggelaug - Brageskål ble stiftet tidlig 2016. Vi er ennå i startfasen, men vårt mål er å samle flest mulig hjemmebryggere på Haugalandet. Det vil bli arrangert samlinger med forskjellige temaer og aktiviteter iløpet av året.

Kontakt informasjon
Mail :
haugalandbryggerlaug@gmail.com

Forenings informasjon
Orgnr : 916750919
Kontonr : 1503 74 04036

Vipps-nummer : 11375
Medlemskontigent (pr.år) 200kr
Medlemsskap i Norbrygg er også påkrevd.

Medlemsfordeler
- Flere temakvelder i året
- Gode samarbeids prosjekter med lokale bryggerier
- 15% rabatt på Brygging (Haugesund / Stord) (Gjelder Malt,humle og gjær)
 
Sist redigert:
Haugaland Bryggelaug - Brageskål Vedtekter

Vedtektene ble gjennomgått på stiftelse møte som ble avholdt 21/01-2016.

Sist oppdatert : 21/01-2016

§1 Organisasjon
Foreningens navn er Haugaland Bryggerlaug - Brageskål.
«Ved drikkelag i vikingtiden var det ofte skikk å drikke Brageskål. Dette er en "helteskål", en skål for den gjeveste. Ved denne skålen var det skikk å avgi løfter om storverk. Skulle en beholde æren måtte disse løftene om storverk holdes.
Når man drikker Brageskål, er det ikke guden Brage det skåles til, men kanskje til den første skalden vi kjenner til, Brage Boddason fra 800-tallet. Brage knyttes først og fremst til høvdingsetet Avaldsnes i Rogaland».
1. Foreningen er for alle med interesse for hjemmebrygging og tilknytning til Haugalandet & Omegn
2. Foreningen er tilknyttet Norbrygg, og det er da en forutsetning at alle medlemmer tegner personlig medlemskap hos Norbrygg og selv holder dette aktivt.
3. Laugets kontaktinfo: haugalandbryggerlaug@gmail.com
Konstituert ledelse:
Roy Karlsen
Stian Rønnevik
Alexander Tveit Nilsen
Glenn Pederz
Ole Christian S. Vikshåland
Frode Kaspersen

§2 Formål
Foreningens formål er å:
1. Fremme interessen for, og utbredelsen av, hjemmebrygging.
2. Jobbe for et godt sosialt og faglig miljø blant medlemmene.
3. Lidenskapelig fokus på selve brygging, oppskriftsformuleringer og smakssammensetninger.
4. Gjøre hverandre til bedre bryggere ved idé, prosess, foredrag og erfaringsutveksling
5. Gjennomføre temakvelder og «ølkvelder» for bryggere, etter en gitt frekvens. Alternativ frekvens kan være 6 ganger pr. år. Dette vil primært foregå i det lokale som lauget disponerer på aktuelle tidspunkt.
§3 Medlemmer/medlemsavgift
Alle personer over 18 år som støtter foreningens formål kan være medlem.
Medlemskapet er personlig og medlemmer plikter å betale kontingent fastsatt av årsmøtet.
Pr.1.1.2016 er årskontingent satt til 200 kroner pr. kalenderår.
Det kan bli aktuelt å ta betalt for temakvelder og bryggekvelder etc. ved behov. Inntektene vil gå til dekke av lokale, rekvisita o.l.
Styret kan ekskludere medlemmer som gjennom sine handlinger skader foreningen. Et slik vedtak må være enstemmig. Eksklusjon kan ankes til styret i Norbrygg.

§4 Årsmøte
Ordinært årsmøte skal avholdes innen 1. mars hvert år. Innkalling til årsmøte kunngjøres for medlemmene senest 4 uker før årsmøtet.
Årsmøtet skal behandle relevante saker, som f.eks.:
1. Årsmelding
2. Regnskap
3. Arbeidsprogram
4. Budsjett.
5. Valg av styre
6. Valg av utsending(er) til Norbryggs årsmøte, med vararepresentant(er).
7. Valg av revisor og valgkomite på 2-3 medlemmer.
8. Eventuelle innkomne saker.
Innkomne saker skal være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.
Alle medlemmer som har betalt medlemskontingent for inneværende år har stemmerett på årsmøtet. Fullmakt for å stemme på vegne av andre godtas ikke.
Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret eller minst halvparten av medlemmene krever det.

§5 Styre
Foreningens styre er ansvarlig for å drive foreningen mellom årsmøtene. Styret skal bestå av minst 3 og maksimalt 7 medlemmer. Styrets leder velges på årsmøtet, men forøvrig konstituerer styret seg selv.

§6 Regnskap
Styret er ansvarlig for at det føres regnskap for foreningen og at det revideres av revisor valgt på årsmøtet. Revisoren gir innstilling om regnskapet til årsmøtet. Foreningens regnskapsår følger kalenderåret.

§7 Vedtektsendringer
Vedtektene kan endres av årsmøtet med 2/3 (to tredjedels) flertall. Vedtektsendringene må godkjennes av styret i Norbrygg før de er gyldige.

§8 Nedleggelse
Årsmøtet kan med 2/3 (to tredjedels) flertall vedta å legge ned foreningen. Alle eiendeler tilfaller i så fall Norbrygg – norsk hjemmebryggerforening.
 
Her er medlemsskjema for Haugaland Bryggerlaug - Brageskål
Du kan fylle ut dette, maile det til oss og motta faktura på sms/mail kort tid etterpå.
Det er viktig å poengtere at man må være Norbrygg medlem for å bli fullverdig medlem i lauget (Vi er en Norbrygg forening)

Mail: haugalandbryggerlaug@gmail.com
 

Vedlegg

 • Medlemsskjema.docx.zip
  25,3 KB · Sett: 48
Årsmøte Haugaland Bryggerlaug – Brageskål 9/2-2017

Sted : Altibrygg
Referent : Stian Rønnevik
Ordstyrer : Alexander Nilsen

Deltakere : Alexander, Stian, Glenn, Eirik, Frode, Leif Åge, Ole Christian, Sigmund, Ove, Eirik

 1. Årsmelding
  Vi har gjennom 2016 hatt 5 tema kvelder

  (Bli kjent, Usmaks Kveld, Oppskrifter, Utstyrs kveld og Avsluttning med flaskekonkurranse)

  Videre har vi vokst i medlemmer og var 23medlemmer ut 2016.
  Det som vi har lagt med vekt på er det sosiale samholdet som har gitt mange timer med mye diskusjon og utvekslinger av erfaringer. 2. Økonomi
  Det ble ikke lagt frem regnskap for 2016, dette grunnet at vår nettbanks konto er blitt lagt ned. Det jobbes med å få laget ny bruker i DNB. Regnskapet legges frem før Februaer 2016
  Ansvarlig : Alexander Nilsen


 3. Norbrygg 2016
  Det har vært mange aktiviteter i Norbrygg, Noen av medlemmene har vært involvert i diverse konkurranser. Ellers har det vært mye omtalt hvordan man skal organisere de forskjellige bryggerlaugene. Noe som har resultert til en ny reform, der man har regionslag. Haugaland Bryggerlaug vil gå under Rogaland
 4. Medlem kontingent
  Det ble diskutert om man egentlig trengte å ha noe kontingent i foreningen. Det ble lagt frem avstemning for å avvikle kontingenten. Dette ble fult flertall.
  Det er fortsatt krav om å være Norbrygg Medlem (200kr pr.år)
 5. Styreleder
  Styreleder ble valgt for 2år på stiftelsemøtet som ble avholdt Januar 2016
  Alexander T. Nilsen fortsetter som styreleder. 6. Styre 2017
  Det ble kun en forandring i styret 2017
  Røy Karlsen ønsker å trekke seg.

  Dermed består styret av
  Alexander Tveit Nilsen
  Stian Rønnevik
  Frode Kaspersen
  Glenn Pedersen
  Ole Christian S. Vikshåland

  Rollene innad styret blir fordelt på neste styremøtet som skal skje innen Februar 2016
 7. Brageskålet 2017

  Det ble diskutert blandet medlemmene om hva som forventes og ønskes i 2017. Man ble enige om at 6 temakvelder er en realistisk forutsetning. Men oppfordrer til å lage flere «spontane» kvelder for det sosiale.

  Det ble lagt frem følgendene forslag til temakvelder for 2017

  - Stilgjennomføringer

  - Bytting / Smaking av hjemmebrygg
  - Surøl kveld
  - Bryggeri besøk
  - «Brygging på gamle måten»
  - Usmakskveld
  - Bli kjent kveld
  - Godsaker i ølet

  Styret fordeler og fastsetter dator for hele året ved neste styremøte.
 
Topp