Referat etter møte mellom styret og bryggerlag

JensD

Norbrygg-medlem
Den 31. januar ble det avholdt et møte mellom styret i Norbrygg og flere av de store bryggerlagene i Norge. Referat og presentasjonen som ble holdt av Norbrygg ligger vedlagt.

Styret har tatt med tilbakemeldingene i videre arbeide med lokal aktivitet og lokallag.
 

Vedlegg

 • 2015-01-31_ Lokallagsmøte referat.pdf
  40 KB · Sett: 155
 • 2015-01-29_Informasjonsmøte med Bryggerlag_Oslo jan 2015.pdf
  125,1 KB · Sett: 107
Ærede styre,

Oslo amatørbryggerlaug er det største, lokale bryggerlaget i Norge, med rundt 100 medlemmer, og selv om vi ikke i dag har noe formalisert samarbeid med Norbrygg er vi glade for at Norbrygg har startet arbeidet med å samle de lokale bryggerlagene i en organisasjon. Vi tror alle er tjent med at hjemmebryggere samarbeider, lærer av hverandre og er del av et fellesskap gjennom Norbrygg. For å utvikle hjemmebryggermiljøet i Oslo videre, er vi avhengig av medlemmer og en grei økonomi, i tillegg til noen ildsjeler. Det tror vi er det samme for de fleste andre organiserte bryggerlag.

Medlemmene er utgangspunktet for alt vi gjør. Uten medlemmer ingen aktivitet, og uten aktivitet ingen medlemmer. Vi ønsker at så mange bryggere som mulig i Oslo skal velge å være medlemmer hos oss, får å kunne være med å lage flere gode aktiviteter og for å være del av et bryggerfellesskap.
Å drive en forening krever faste inntekter, og for oss, som de fleste andre foreninger, er kontingenten den viktigste inntektskilden. Det er kontingenten som sikrer oss forutsigbare og langsiktige innteker, gjør at vi kan planlegge aktiviteter framover i tid, kjøpe litt gjødsel til humla vår, ha pizza på årsmøtet, kjøpe råvarer til fellesbrygginger og spare opp litt penger om vi skulle få uforutsette utgifter.
Skal det være aktuelt for en forening som vår å være en del av Norbrygg, er det viktig at Norbrygg støtter opp under vår aktivitet, medlemsveksten og økonomien vår. Vi mener at styrets forslag til budsjett og kontingent ikke gjør dette.

Skal kontingenten til sentralleddet være lik for direktemedlemmer og medlemmer gjennom lokallag må lokallagene legge på en kontingent på toppen av denne. Det betyr i praksis at det blir dyrere å være medlem i et lokallag enn direkte i sentralleddet. For de som allerede er medlemmer i lokallaget, betyr det betydelig høyere kontingent.
Støtte til enkeltarrangementer kan aldri erstatte faste inntekter. Det gjør planlegging vanskelig, gir mye byråkrati og gir lite eller ingen mulighet til å bygge opp kapital. Dersom det er eneste finansieringskilde for foreningen, blir det også lite attraktivt å få flere medlemmer og med dem større kostnader.

For å bygge robuste og gode lokallag, som kan være relevante for medlemmene og ha incentiver for å vokse, må lokallagene ha en del av kontingenten fra medlemmene sine. Vi ønsker derfor at årsmøtet i Norbrygg legger til følgende i vedtaket om kontingent:
«For medlemmer i lokallag, går halvparten av kontingenten til lokallaget og halvparten til Norbrygg sentralt. Lokallegene kan ha tilleggskontingent dersom de ønsker dette, og styret finner praktiske måter å gjennomføre det på."

Med vennlig hilsen
På vegne av Oslo Amatørbryggerlaug,
Eivind Eliassen
 
Takk for innspillet. Vi er i dag inne i en prosess rundt hvordan lokallag skal innlemmes i Norbrygg. Fordeling av kontingent er en viktig del at dette. Siden dette i fremtiden kan ha en stor økonomisk betydning for foreningen så må vi ha en grundig gjennomgang før et slikt vedtak besluttes.

En av tankene bak lokallag er å overføre aktivitet og ansvar ut til lokallagene. Hvis dette skal være mulig vil det også være naturlig med ressurser til gjennomføring.

Vi fortsetter arbeidet som ble startet i fjor, og tar med oss dette innspillet når vi skal avgjøre hvordan kontingent fordeles. Vi ønsker å holde løpende kontakt med dere og andre bryggerlaug slik at vi får en løsning som begge parter kan leve med.
 
Hei!
For å begynne med det, så har jeg stor forståelse for at Oslo Amatørbryggerlaug ønsker å ha faste og stabile inntekter. Ingen ting er jo bedre enn det.

Men etter min oppfatning bør Norbrygg- kontingenten gjenspeile det aktivitetsnivå og den service vi forventer av organisasjonen. Norbrygg har jo nå klart å opparbeide seg en egenkapital på noen hundre tusen. Etter mitt syn er det helt perfekt. Vi har en organisasjon med soliditet og etter hvert en ganske god organisatorisk ryddighet. Så får vi heller ta en diskusjon om vi mener Norbrygg har en for stor egenkapital, og at vi eventuelt kanskje kan sette ned kontingenten igjen. Det siste tviler jeg for min del på. I Norbrygg gjøres det en ganske stor frivillig innsats av enkeltpersoner i ulike verv. Kanskje er vi på grensa til at vi må begynne å godtgjøre en del av disse.

Jeg mener det er disse spørsmålene det egentlig handler om. Å begynne å lage et system der kontingent skal tilbakeføres, blir rent anstaltmakeri. Jeg går ut fra at Oslo Amatørbryggerlag ikke mener det bare er dem eller et par tre lag som skal få kontingent tilbake? Det høres nesten slik ut. Skal Norbrygg- medlemmene for øvrig subsidiere noen få lag?

Etter det jeg forstår gir Oslo Amatørbryggerlag god service til sine medlemmer, gjennom et eget lokale med bryggeutstyr mm. Det må jo være en helt naturlig ting at medlemmene også må være med å betale for det gjennom en egen kontingent. Så kan man bygge opp den egenkapitalen man ønsker. Lista legges der man vil, og betaler ut fra det.

Jeg betaler den skarve tohundrelappen i året til Norbrygg med glede!

Ellers synes jeg den nærmest kuppforsøk-aktige affæren vi ble vitne til på årsmøtet, var ganske drøy!

Hilsen
Svein Erik Moholt
Bodø
 
Denne lokalforeningen burde heller kunne klare å få sine medlemmer til å yte 100 kroner hver til sitt lag, altså 27 øre pr. dag....
 
Jeg mener det er disse spørsmålene det egentlig handler om. Å begynne å lage et system der kontingent skal tilbakeføres, blir rent anstaltmakeri. Jeg går ut fra at Oslo Amatørbryggerlag ikke mener det bare er dem eller et par tre lag som skal få kontingent tilbake? Det høres nesten slik ut. Skal Norbrygg- medlemmene for øvrig subsidiere noen få lag?

Norbrygg-kontingenten skal gå til Norbrygg-aktiviteter. Ønsker Norbrygg at aktiviteter skal være i lokallag, så er det helt naturlig å legge opp til at deler av inntektene også havner i lokallagene.

Medlemskapet er jo primært i lokallaget, for de medlemmene som er medlem gjennom lokallag. Det er altså ikke snakk om å lage et system for tilbakeføring, men å stoppe et system der lokallagene må overføre 200 kr per medlem til sentralorganisasjonen, i stedet for 100 som vårt forslag var.

Etter det jeg forstår gir Oslo Amatørbryggerlag god service til sine medlemmer, gjennom et eget lokale med bryggeutstyr mm. Det må jo være en helt naturlig ting at medlemmene også må være med å betale for det gjennom en egen kontingent. Så kan man bygge opp den egenkapitalen man ønsker. Lista legges der man vil, og betaler ut fra det.

Eller sagt på en annen måte: Du mener at medlemmer som ønsker å være medlem gjennom et lokallag skal betale mer kontingent enn de som er medlem utenom et lokallag. Det er et greit standpunkt, men er veldig vanskelig å kombinere med et ønske om solide og aktive lokallag.

For Oslo amatørbryggerlaug, så ville vi altså være nødt til å øke kontingenten vår fra 150 kr per år til 350 kr per år, fordi Norbrygg krever at 200 kr per medlem i lokallaget i kontingent. Vi mener at Norbrygg sentralt burde klare å drive organisasjonen med 100 kr, og la 100 kr vrære igjen i lokallaget for at de skal ha noe å drive aktiviteter for.

Selv om Oslo amatørbryggerlaug stod bak forslaget om å sikre lokallagene i Norbrygg inntekter fra sine egne medlemmer, lever vi fint med vedtaket. Vi har vært en uavhengig forening for hjemmebryggere i Oslo fra starten, og kommer etter all sannsynlighet til å fortsette med videre. Vedtaket på årsmøtet framstår som et signal om at Norbrygg ønsker ei organisering av økonomien rundt lokallag som passer oss dårlig, og det er lite dramatikk i det.

Ellers synes jeg den nærmest kuppforsøk-aktige affæren vi ble vitne til på årsmøtet, var ganske drøy!

At det var et kuppforsøk får være dine ord. Dersom fordeling av kontingenten ikke skal kunne behandles på årsmøtet, er jeg veldig usikker på hva som er igjen av saker årsmøtet skal kunne få mene noe om.
 
Denne lokalforeningen burde heller kunne klare å få sine medlemmer til å yte 100 kroner hver til sitt lag, altså 27 øre pr. dag....

Oslo amatørbryggerlaug, der jeg sitter i styret, har i dag en kontingent på 150 kr per år. Dersom vi skulle beholdt samme økonomi, og vært en del av Norbrygg, ville den kontingenten blitt 350 kr per år (200 kr til sentralorganisasjonen, i tillegg til 150 kr til lokallaget). Da tror jeg vi ville mistet en del medlemmer, selv om det isolert sett ikke er noe stort beløp.

I dag er det rundt halvparten av medlemmene våre som også er medlem i Norbrygg.
 
Sist redigert:
Du får det jo til å høres ut som de fleste primært er medlemmer i et lokallag, noe som jo ikke er tilfelle. Du får det på en måte til å høres ut som Norbrygg bare er en omvei. Hvis det er slik at ikke medlemmene i Oslo Amatørbryggerlag ikke har råd til/ikke mener man får nok igjen/ikke ser det likt å være medlemmer i Norbrygg, så kan man vel bare ta konsekvensen av det. Det er jo frivillig! På årsmøtet hørtes det ut som at det var en hel del problematikk i dette.

Hvis du/dere mener Norbrygg bør kunne drive for halve kontingenten, så får dere foreslå reduksjon i kontingenten som sak til neste årsmøte.

At det var et kuppforsøk er jo hevet over tvil. At man forventer at dette skal kunne behandles som et benkeforslag, er jo helt vilt.
Det er et slags underliggende premiss her at vi må forstå at Oslo Amatørbryggerlag er i en særstilling.
 
Det er et slags underliggende premiss her at vi må forstå at Oslo Amatørbryggerlag er i en særstilling.

Nei, heller tvert i mot. Vi tror Oslo amatørbryggerlaug er ganske representantive for lokale hjemmebryggerforeninger i Norge. Når Norbrygg legger opp til en kontingentordning som for oss gjør det vanskelig å være et lokallag i Norbrygg, tror vi det også vil gjelde andre eksisterende foreninger som kunne være aktuelle som lokallag. Når oppstartsstøtta fra Norbrygg er brukt opp, tror vi det også gjelder de lokallagene som starter opp framover.

Derfor ønsket vi at Norbrygg skulle ha en ordning som gir forutsigbare og sikre inntekter for lokallagene, og at medlemmene som ønsker å melde seg inn via et lokallag ikke skal straffes økonomisk for det. Vi tror det ville være det beste for Norbrygg og for det organiserte hjemmebryggermiljøet.

For oss er dette altså ikke noe stort problem. Vi kommer til å fortsette med våre aktiviteter som vi har gjort før, og våre medlemmer kommer til å fortsett å betale 150 kr for å være medlem hos oss. Sannsynligvis kommer vi også til fortsette å samarbeide med Norbrygg når det er naturlig.

At valgkomiteen beskylder oss for å forsøke å kuppe Norbrygg, får vi bare ta til etterretning.
 
Sist redigert:
Fra sidelinjen: har man ekstra fordeler ved å dessuten være medlem i et lokalt laug, så er det da naturlig at man betaler litt ekstra for det. Jeg har fex ikke tilgang til utstyr/lokaler på samme måte som OABLs medlemmer, er det da fair at kontigenten skal være den samme?

Jeg mener det er naturlig med en eller annen form for skille/oppdeling mellom norbrygg sentralt og lokale laug, men kanskje man kan gi en form for rabatt til de som vil være med i begge organisasjonene? Da vil jeg kanskje si at det vil være naturlig at norbrygg sentralt, som har den mest romslige økonomien, "gir" den suverent største delen av den rabatten. Det vil jo uansett gi en økt inntekt totalt hvis man får inn nye medlemmer, og for et lokallag som har 150kr x 100 medlemmer i inntekter pr år, så er det helt klart veldig dramatisk med selv noen få tusen mindre i inntekt, så der bør man evt tilpasse modellen litt så lokallaget er garantert det samme som et minimum. Fex at for OABLs eksisterende medlemmer ville HELE rabatten betales av norbrygg, mens det for nyinnmeldte fordeles.

Det må rett og slett gjøres attraktivt for alle parter, både medlemmer/potensielle medlemmer (ved at de slipper å betale fullt ut for begge hvis de ønsker å være med i begge), for norbrygg og OABL (for begge: nye medlemmer).

Får man til en bra løsning her tror jeg både norbrygg og lokale laug vil ha fordeler av det, men jeg tror det er viktig å se at det ER (og la det foetsette å være) to forskjellige organisasjoner, med litt forskjellige tilbud.
 
Som punkt 5 på dagsorden i årsmøtet, var det satt opp Budsjett og fastsettelse av kontingent. Styrets innstilling var at kontingenten holdes uendret på kr 200,-. På grunn av sterkt press fra OAL gikk årsmøtet (etter mitt syn dessverre) inn på en realitetsbehandling av det fremsatte benkeforslaget om tilbakeføring av kontingent.

Resultatet ble at forslaget falt mot OAL sine stemmer.

Dette fikk det til å ryke fullstendig for den tidligere Norbrygg lederen, som satte i gang et frontalangrep mot møteleder (???) med høylytte beskyldninger av ulikt slag. Men for all del, "ikke noe dramatikk i det".

Det hele ble et verdig og fint show som de spesialinviterte vennene fra vår svenske søsterorganisasjon kunne ta med seg hjem.

For de som kan lese, fortsatt

Svein Erik Moholt
Bodø
 
Dette fikk det til å ryke fullstendig for den tidligere Norbrygg lederen, som satte i gang et frontalangrep mot møteleder (???) med høylytte beskyldninger av ulikt slag. Men for all del, "ikke noe dramatikk i det".

Det er riktig at jeg ble ganske sint (og sikkert ga uttrykk for det litt for direkte) da møtelederen lar styret få siste innlegg, uten mulighet for replikk for å korrigere faktafeil (eller løgn, som jeg vel kalte det).

Jeg tror også at løsningen Norbrygg velger for kontingent kommer til å være veldig dårlig for Norbrygg på sikt, selv om det for Oslo amatørbryggerlaug sin del er lite viktig. I budsjettet som bled vedtatt for 2016 er det forutsatt en nedgang i medlemstallet, og en måte å motvirke det på burde være å ha solide lokallag. Hvis det er målet, tror jeg det vedtatte forslaget virker mot sin hensikt.

Så selv om vedtaket ikke er dramatisk for Oslo amatørbryggerlaug, som ikke blir påvirket direkte, så tror jeg det er en veldig dårlig løsning for Norbrygg på sikt.
 
La meg starte med å si at jeg verken er medlem i lokallag eller deltaker på årsmøte... men...

Det er ikke vanskelig å forstå begge sider i denne saken.
Lokallagene har brukt mye tid og ressurser på å bygge opp en medlemsmasse. De føler det blir feil at Nordbrygg skal 'få' disse medlemmene uten motytelse.
Norbrygg ønsker å ha en kontingentpolitikk for alle sine medlemmer og yter tilbake til alle sine medlemmer ved forskjellige tiltak.

Jeg prøver meg på en liten 'Ole Brum'

For nystartede lokallag, og lokallag som er startet opp med økonomisk og/eller annen støtte fra Norbrygg, betales vanlig kontingent til Norbrygg for alle medlemmene.

For lokallag som er startet opp uten støtte fra Norbrygg, betales vanlig kontingent for alle medlemmer til Norbrygg. Norbrygg vil i en treårsperiode yte kompenserende kontantstøtte til disse lokallagene i form av årlig engangsutbetaling basert på medlemstall per 01.04 hvert år. Støtten må lokallagene og Norbrygg bli enige om, og kan godt utgjøre opp mot 50% i treårsperioden.

Etter denne treårsperioden bør alle medlemmer behandles likt internt i Norbrygg. Det vil bli en unødvendig kompliserende ordning dersom det skal betales inn et lavere beløp for enkelte medlemmer avhengig av hvorvidt de er lokallagsmedlemmer. Dette er grunnen til at jeg foreslår at alle betaler likt, men at det utbetales et årlig engangsbeløp.

Lokallag som ønsker å stå utenfor denne ordningen har selvsagt full anledning til dette, og det vil da være opp til det enkelte lokallagsmedlem om de også ønsker å være medlem av Norbrygg.

Som sagt - jeg står helt på utsiden av dette, men det gavner alle å komme til en snarlig enighet.

Med ønske om en hyggelig og smakfull lille-lørdag.

M
 
Jeg er litt usikker på hvor bra eller nødvendig det er at Norbrygg er en del av de lokale bryggerlagene egentlig. De fleste aktiviteter trenger strengt tatt ikke å koste noe særlig. Ølsmaking, treff på pub, bryggeribesøk osv. Dersom en gjeng med hjemmebryggere vil flytte hjemmebryggeriet sitt ut av hjemmet og til klubbens lokale så er jo det både sosialt og helt sikkert en økonomisk løsning å gjøre det på (flere av oss sitter jo på tusen og titusenvis av kroner i hjemmebryggeriene våre). Ser vel ikke helt poenget med at alle medlemmene i Norbrygg skal sponse disse fellesbryggeriene og pizzaen som konsumeres - jeg har iallefall ikke sett noe sponsing av brunosten jeg har på brødskiva mi på bryggedagen :).

Er ikke det enkleste at Norbrygg holder seg unna økonomien til lokallagene og sørger for at medlemskapet i foreningen er attraktivt nok til at folk ønsker å være medlemmer uavhengig av tilhørighet til lokallag eller ikke? Som det ble nevnt tidligere her oppe.
 
Fra sidelinjen: har man ekstra fordeler ved å dessuten være medlem i et lokalt laug, så er det da naturlig at man betaler litt ekstra for det. Jeg har fex ikke tilgang til utstyr/lokaler på samme måte som OABLs medlemmer, er det da fair at kontigenten skal være den samme?

Bryggeriet til OABL er ikke finansiert via medlemskontigenten. Investeringskostnadene der er tatt via salg av andeler, drifts- og vedlikeholdskostnader via brukerbetaling av de som bruker bryggeriet.
 
La meg starte med å si at jeg verken er medlem i lokallag eller deltaker på årsmøte... men...
For nystartede lokallag, og lokallag som er startet opp med økonomisk og/eller annen støtte fra Norbrygg, betales vanlig kontingent til Norbrygg for alle medlemmene.

Hvordan tenker du at disse lokallagene skal finansiere virksomheten sin? Dersom de skal ha et lokale koster det penger. Dersom de skal arrangere konkurranser koster det penger. Dersom de skal ha pizza på dugnad og styremøter så koster det penger.

Det er ikke nødvendigvis noen enorme summer man snakker om, men det er ikke gratis å drive en forening.

Etter denne treårsperioden bør alle medlemmer behandles likt internt i Norbrygg. Det vil bli en unødvendig kompliserende ordning dersom det skal betales inn et lavere beløp for enkelte medlemmer avhengig av hvorvidt de er lokallagsmedlemmer. Dette er grunnen til at jeg foreslår at alle betaler likt, men at det utbetales et årlig engangsbeløp.

Dette er omtrent den modellen OABL prøvde å få på plass: en fordeling av medlemskontigenten mellom lokallag og Norbrygg sentralt. Modellen man har lagt opp til så langt er at lokallag har en kontigent som legges på toppen av Norbrygg-medlemskapet, noe som er uheldig av to grunner:

- Det gir et disinsentiv til å være medlem i et lokallag. Tanken rundt lokallag er at det er de som står som lokale arrangører, det er der folk møtes og skaper prosjekter og fellesskap.

- Det blir kaotisk og vanskelig å svare på spørsmålet "hvor mye koster det å være medlem i Norbrygg?"

Modellen OABL ønsker er at man har en del av medlemskontigenten som går til sentralleddet (det er jo en god del som gjøres der, f.eks administrativt arbeid som kontigentinnkreving) og en del som går til det lokale leddet. Per i dag så finnes det dekning i budsjettet for å gi oppstartsstøtte, men ingen mulighet for å gi løpende støtte til lokallag utenom arrangementsstøtte og årsmøtet ønsket heller ikke å ta det inn.
 
Greit, her synes det å være fryktelig mye å ta tak i. I tur og orden:

 1. Vi ble lovet at dette skulle være en prosess som skulle være åpen, gjennomsiktig og preget av dialog. Vi har sett lite til den dialogen og de bekymringene vår representant presenterte på sonderingsmøtet er av uante grunner ikke med i referatet. Resultatet ble at vi tok denne saken opp på årsmøtet.
 2. Jeg ser at forslaget vårt blir karakterisert som kuppforsøk. Jeg kan ikke fatte hvordan det skal være hold i denne påstanden, da forslaget om prosentfordeling ikke er ny på noen måte; i referatet fra sonderingsmøtet finner vi følgende, og jeg siterer her direkte fra Norbryggs slide fra sonderingsmøtet:
  To eksempler på fordeling:○ Norbrygg tar en grunnkontingent, lokallaget legger på en egen sats bestemt lokalt ○ Norbrygg tar full kontingent, lokallaget får X%

  Om det er kuppforsøk å fremme et forslag som i sin tid ble presentert av Norbryggstyret selv, så skjønner jeg ikke noen ting lenger. Vel å merke står det ingenting i referatet fra sonderingsmøtet om at det ble vedtatt at førstnevnte var innstilt. Det står også på sliden at spørsmålet skal avgjøres på årsmøtet. Slik vi ser det er vårt forslag kun en oppfølging holdningen vi presenterte på sonderingsmøtet, og burde ikke komme som en overraskelse på noen.
 3. Dersom kontingenten bør speile ønsket aktivitetsnivå, så er det som Gustav påpekte slik at lokal aktivitet krever lokale midler.
 4. Om det er slik at medlemmene våre, som enkelte ser ut til å tenke, selv kan velge hvor vidt de vil være medlemmer i Norbrygg i tillegg til oss, da blir vi i praksis ikke lenger noen lokallag i norbrygg. Da har hele reformprosessen Norbrygg initierte gått i ring, og vi er i praksis tilbake der vi startet. Oslo Amatørbryggerlaug lider ingen nød i en slik situasjon, tvert i mot har vi hatt eksplosiv vekst siden dag 1 under nøyaktig disse forholdene. Den stygge sannheten er at jeg stadig hører fra medlemmene våre at Norbrygg ikke har noe å by på til dem; forumet er åpent for alle, det finnes facebookgrupper som har tilsvarende, og bedre rabattavtaler enn hva Norbrygg tilbyr, og et skarve usmakkurs er faktisk ikke all verdens lokkemiddel. Jeg har vært medlem i Norbrygg i fire år, men jeg er stygt redd for at de kan ha rett; med mindre Norbrygg klarer å omfavne lokallag på en god måte, vil foreningen bli irrelevant. Det er potensielt Norbryggs tragedie, ikke vår.
 

Vedlegg

 • 2015-01-31_ Lokallagsmøte referat.pdf
  235,7 KB · Sett: 8
 • 2015-01-29_Informasjonsmøte med Bryggerlag_Oslo jan 2015.pdf
  125,1 KB · Sett: 5
Tilbake
Topp