Utkast til nye vedtekter i Norbrygg

gustavf

Sentralstyre
Basert på diskusjon i styret og tilbakemeldinger fra flere medlemmer, presenteres her forslag til nye vedtekter. Forslaget legges ut med en paragraf i hver posting, for å lette diskusjonen og sitering.

Vi vil gjerne ha innspill på forslaget, før et endelig forslag vedtas av styret og (forhåpentligvis) vedtas på ekstraordinær generalforsamling i vår.
 

gustavf

Sentralstyre
§2 Formål

Norbrygg er en landsdekkende og ideell organisasjon for alle med interesse for hjemmebrygging.

Norbryggs formål er:
  • å fremme interessen for, og utbredelsen av hjemmebrygging.
  • å fremme et høyt faglig nivå blant medlemmene, samt kunnskaps- og erfaringsutveksling mellom bryggermiljøer i inn- og utland.
  • å fremme sunn ølkultur.
  • å arrangere konkurranser, møter, opplæring og andre sosiale aktiviteter.
 

gustavf

Sentralstyre
§4 Årsmøte

Årsmøtet er Norbryggs høyeste organ og skal avholdes hvert år innen utgangen av mai. Ekstraordinært årsmøte avholdes dersom styret eller halvparten av organisasjonens medlemmer krever det. Styret kan bestemme at årsmøtetskal avholdes over internett.

Alle organisasjonens medlemmer har møte-, tale- og stemmerett på årsmøtet.

Innkalling til årsmøte skal kunngjøres for medlemmene senest 4 uker før møtet. Innkalling sendes direkte til medlemmene og/eller kunngjøres på foreningens nettsider.

Ordinært årsmøte skal behandle:
1. Årsmelding
2. Regnskap
3. Arbeidsprogram
4. Budsjett og fastsettelse av kontingent
5. Valg av:
- Styreleder
- 6 -seks- styremedlemmer
- 3 -tre- varamedlemmer til styret
- Valgkomite med 3 -tre- medlemmer
- Revisor
6. Eventuelle innkomne saker

Alle tillitsvalgte velges for et år om gangen.

Innkomne saker som skal behandles av årsmøtet, må være styret i hende senest 10 -ti- dager før generalforsamlingen og være fremmet av en person med stemmerett på årsmøtet.
 

gustavf

Sentralstyre
§5 Styret

Styret skal lede organisasjonen mellom årsmøtene, i henhold til formålsparagrafen og planer vedtatt på årsmøtet. Styret konstituerer seg selv og organiserer selv sitt eget arbeid.

For gyldig vedtak i styret kreves at minst 4 -fire- stemmeberettigede styremedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt.
 

gustavf

Sentralstyre
§6 Eksklusjon

Medlemmer som opptrer i strid med Norbryggs vedtekter eller prinsipielle interesser, eller på annen måte bidrar til å skade organisasjonen, kan ekskluderes som medlem. Vedtak om eksklusjon fattes av styret med ⅔ -to tredjedels- flertall og kan ankes til årsmøtet.
 

gustavf

Sentralstyre
§7 Vedtektsendringer

Endringer i vedtektene må vedtast av årsmøtet med ⅔ -to tredjedels- flertall. Forslag om endringer av vedtektene må være kommet styret i hende senest 20 -tjue- dager før årsmøtet.
 

gustavf

Sentralstyre
§8 Nedleggelse

For å legge ned organisasjonen kreves vedtak med ⅔ -to tredjedels- flertall på to etterfølgende, ordinære årsmøter. Ved nedleggelse overtar Bryggeri- og drikkevareforeningen organisasjonens eiendeler.
 

gustavf

Sentralstyre
Beklager feil rekkefølge på denne:
§3 Medlemmer

Alle som støtter Norbryggs vedtekter og formål kan bli medlem i organisasjonen.
 

gustavf

Sentralstyre
Noen kommentarer til forslaget:

Styret fikk i utgangspunktet et oppdrag fra generalforsamlinga om å oppdatere vedtektene for å kunne ha lokallag. Dette er ikke med i dette forslaget, men ved å endre paragraf 3 og 4 skal det være ei rimelig grei endring på et senere tidspunkt.

Det er flere grunner til at vi har valgt å ikke ta inn lokallag i forslaget, men det kan kort oppsummeres med at vi er usikre på om Norbrygg er moden for det:
  • Selv om det finnes en del lokale bryggerlaug, er det foreløpig få av disse som er organisatorisk sterke nok til å fungere som formelle lokallag.
  • Vi føler at det uklart hva slags oppgaver det er ønskelig å legge i lokallag.
  • Vi trenger en diskusjon om Norbrygg trenger region- eller fylkeslag for å takle videre drift.

Forøvrig er vedtektene preget av betydelig forenkling og fjerning av unødvendige detaljbestemmelse, uten at det er ment å være noen større, faktiske endringer av organisasjonen.
 

Bernts

Norbrygg-medlem
gustavf skrev:
Beklager feil rekkefølge på denne:
§3 Medlemmer

Alle som støtter Norbryggs vedtekter og formål kan bli medlem i organisasjonen.

Selv om det ikke er et myndighetskrav, så tror jeg det ville være ryddigere for Norbrygg utad hvis det hadde vært en aldersgrense.
Bedre føre var og alt det der......
 

gustavf

Sentralstyre
Det har vært ulike oppfatninger om det, men styret har landet på at det ikke er riktig å være åpen for alle som lovlig kan bedrive hjemmebrygging. Som et politisk signal er vi også av den oppfatning at norsk alkohollovgivning er streng nok, og at vi ikke ønsker å signalisere at vi mener det er behov for et strengere regelverk.

Spesielt er det et poeng at vi ønsker å også være en organisasjon for norsk tradisjonsbrygging, og ei eventuell aldersgrense vil også måtte gjelde for eventuelle framtidige lokallag. Det vil i stor grad utelukke lokallag som er forankret i en tradisjon der 18 års aldersgrense er fremmed, og ting som konfirmasjonsalder kan anses som like relevant.
 

Bernts

Norbrygg-medlem
Det er ikke værre enn å la denne delen stå: Aldersgrense for å bli medlem er den til enhver tid gjeldende myndighetsalder.

Jeg trodde ikke norbrygg higet etter bryggere i konfirmasjonsalder..

Men men... Nå er det sagt.
 

gustavf

Sentralstyre
Hehe, nei det gjør vi heller ikke. Det er et stort steg fra å ikke nekte medlemsskap til å starte ungdomsavdeling, og det har vi absolutt ingen planer om.
 

Bernts

Norbrygg-medlem
gustavf skrev:
Hehe, nei det gjør vi heller ikke. Det er et stort steg fra å ikke nekte medlemsskap til å starte ungdomsavdeling, og det har vi absolutt ingen planer om.

Men jeg vil anbefale dere å tenke igjennom konsekvensen av hvis noen virkelig får lyst til å starte en "ungdomsavdeling".
Veien til Helvete er som de fleste vet brolagt med gode intensjoner, men de gode intensjonene hjelper svært lite den dagen VG eller tv2 ringer. Og derfor mener jeg Norbrygg på en veldig enkelt måte kan sikre seg mot en uheldig kobling/ dårlig PR, med svært enkle grep hvis noen i fremtiden  skulle finne på å misbruke denne gode intensjonen.

Og jeg nekter plent å tro at tradisjonsbryggingen dør som en følge av det.
 

tfheen

Administrator
Om noen vil starte en ungdomsavdeling så må vel fort vekk det gjennom styrebehandling og der vil det overraske meg stort om det blir flertall for. Det er som Gustav skriver, ingen god grunn til å nekte folk som lovlig kan brygge retten til å være medlemmer.
 

tfheen

Administrator
gustavf skrev:
Årsmøtet er Norbryggs høyeste organ og skal avholdes hvert år innen utgangen av mai. Ekstraordinært årsmøte avholdes dersom styret eller halvparten av organisasjonens medlemmer krever det. Styret kan bestemme at årsmøtetskal avholdes over internett.
Pirk, men: her er det et manglende mellomrom (årsmøtetskal).

Utover det synes jeg dette ser veldig bra ut. :)
 

Lima

Registrert bruker
"Selv om det ikke er et myndighetskrav, så tror jeg det ville være ryddigere for Norbrygg utad hvis det hadde vært en aldersgrense.
Bedre føre var og alt det der......"

Jeg er ikke uenig, MEN; Det er vel ikke aldersgrense for å brygge øl. Det er vel kjøp/salg og konsumering som ikke er lov før 18år.... Teknisk sett kan en 17åring brygge øl, for så å drikke det fullt lovlig etter 18..? Hva med en paragraf at medlemmene plikter å følge de Norges lover etc. Da har du ryggen klar uansett om det er noen medlemmer som "lurer" seg med....
 

tfheen

Administrator
Det er ingen aldersgrense på konsum av alkohol. Det er en aldersgrense knyttet til salg, skjenking og utlevering av alkohol. Jeg ser det ikke som Norbryggs oppgave å påpeke at Norges lover gjelder. Dersom vi ikke også innfører sanksjonsbestemmelser så blir en slik bestemmelse meningsløs.
 

Erlendso

Dommer
gustavf skrev:
Hehe, nei det gjør vi heller ikke. Det er et stort steg fra å ikke nekte medlemsskap til å starte ungdomsavdeling, og det har vi absolutt ingen planer om.

Hehe, ser for meg "Unge Norbrygg" eller "Norbrygg-U" :D

Fra spøk til Halvor; Uansett viktig å påpeke at Norbrygg ønsker å fremme sunn ølkultur, noe jeg mener vi har lyktes ganske bra med. Tror for eksempel at antall mennesker som ble kastet ut pga. fyll på fjorårets NM kunne telles på en hånd...
 
Topp