Gjenoppfriskingsstarter og vitalitetsstarter

Finn Berger

Moderator
Det fine med denne hobbyen er at man aldri blir hverken fornøyd eller utlært. I det siste har jeg blitt nokså opptatt av betydninga av detaljer som har med gjæren å gjøre - bl.a. det som har å gjøre med kvaliteten på den gjæren vi setter til å gjøre jobben for oss. Begrepet "vitalitet" er sjølsagt sentralt her, og med det også "vitalitetsstartere". Hvis noen stusser over begrepet "gjenoppfriskingsstarter" i overskrifta her, så er det - begrepet, altså, ikke fenomenet:) - min egen oppfinnelse, og grunnen til at jeg har brukt det, er at jeg finner det nyttig å skille den ut som en egen kategori. Hvorfor vil forhåpentligvis framgå av det nedenstående.

Litt beskjedenhetsmarkering er på sin plass: Jeg bygger bare på hva jeg har raska sammen av kunnskap her og der, og om noen finner grunn til å sette spørsmålstegn ved noe her, er jeg både åpen for det og takknemlig. Jeg veit på ingen måte alt, men lider av skrivekløe - og litt sorg over ikke lenger å ha elever jeg kan plage med kunnskap de ikke har bedt om å få.

At jeg begynte på denne artikkelen, får jeg skylde på @dojonieu , som minte meg på Colin Kaminskys vitalitetsstarter:).



Vi skal ikke bare ha nok gjær, dvs. et tilstrekkelig antall levende gjærceller, vi må også ha sunnest mulig gjær. Derfor er det nyttig å skjelne mellom viabilitet, som sier noe om det første, og vitalitet, som dreier seg om hvor godt rusta gjæren er til å gjøre den jobben vi skal sette den til å gjøre.

Ofte snakker vi om vitalitet som "gjærhelse". Og for å kunne kalle en gjær sunn, må den ha en sterk og elastisk cellemembran og gode lagre av membranråstoffer, energi i form av glykogen, og en del andre nødvendige stoffer. Mangler den noe av dette, må vi sørge for å tilføre det. Vi kunne kanskje si at vi må "restaurere" eller "gjenoppfriske" den.

Sjøl om vi har god gjær som vi kan bruke direkte, kan vi likevel gjøre en ekstra innsats for å "toppe formen" dens fram mot øyeblikket da vi tilsetter den. Det er nok den typen starter vi setter da, som gjerne kalles "vitalitetsstarter", mens gjenoppfriskingsarbeidet gjøres med en litt annen type starter. Nedenfor skal vi se på begge typer. Vi begynner med den siste typen.

Gjenoppfriskingsstartere
Før vi går nærmere inn på denne startertypen, er det viktig å gjøre det klart at ikke all gjær er i en slik tilstand at det er fornuftig å prøve å "restaurere" den. Gjær som har vært gjennom en tøff gjæringsprosess, har vært utsatt for mye stress, og stress kan føre til at gjæren har fått endret egenskapene sine. Stress kan være et resultat av at gjæren har måttet tåle høye konsentrasjoner av sukker og alkohol, eller at den har måttet takle dårlige forhold på andre måter, som under-/overpitching, høye/lave temperaturer, temperatursvingninger, og mangel på næringsstoffer. Kanskje kan det sies så enkelt som at vi bare bør gjenbruke gjær som har gått gjennom helt uproblematiske gjæringsforløp på normal tid med øl med moderat alkoholstyrke. (OG bør ha ligget under 1.060 sies det gjerne, mens noen mener det er litt for strengt.)

Dernest må vi se på hvor gammel gjæren er, for alder er viktig for gjærhelsa. Etter kortere eller lengre tid vil både viabilitet, altså andelen levende celler, og vitalitet i en gjærpopulasjon som er satt til lagring, begynne å synke. Det gjelder uansett hvor sunn en gjær er når vi kjøper den, setter den til side etter å ha formert den opp i en starter, eller høster den fra et brygg. Har aldringsprosessen gått langt nok, må vi innse at det er en så stor prosent døde celler i den gjærmassen vi har, at gjæren må dyrkes opp på nytt, altså at vi må ta noe av den og bygge opp en ny gjærbefolkning i en vanlig starter. Men om det ennå ikke er så dårlig stelt med den at vi må gjøre det, kan vi i stedet satse på å bygge opp igjen helsa til den gjæren vi har.

Når det er nødvendig å gjøre det, avhenger av flere forhold, både tilstanden til gjæren i utgangspunktet, hvor lenge den har vært lagret, og lagringsforholdene. Ikke minst det siste er viktig. Gjær skal lagres kaldt (i kjøleskap), og den skal bekyttes mot både oksygen og CO2. (Oksygen trigger bruk av energireserver, og CO2 er en stressfaktor.) Og det skal altså ikke gå for lang tid fra vi høsta den, eller dyrka den i en starter. Jo kortere tid det går før vi bruker den, jo bedre er det. Ideelt skal det ikke gå mer enn et par dager, men ellers er to uker ei grense som det er vanlig å oppgi. ( Merk at om vi snakker om bunnhøsting av gjæren etter at ølet er tappa opp, er det ikke høstingstidspunktet, men avslutninga av hovedgjæringa som tida skal regnes fra.) Går vi over denne grensa, bør vi overveie å friske opp igjen gjæren før vi bruker den.

Utgangspunktet er at vi har nok gjær, så hensikten med en gjenoppfrisking er ikke å øke antallet celler, sjøl om du alltid vil få en viss tilvekst. Hensikten er å få tilført gjæren viktige stoffer som den gradvis mister lagrene av under oppbevaring, og aller viktigst er det antakelig å få bygget opp glykogenlagrene. De er spesielt viktige både fordi det er dem gjæren lever av i lagringsperioden, og fordi den trenger dem til arbeidet med å syntetisere steroler og lipider (membranråstoffer) i startfasen av den gjæringsprosessen vi skal bruke den i.

Forholdet mellom mellom membranråstoffer og glykogenlagre ligner litt på spørsmålet om hva som kom først; høna eller egget. Gjæren trenger en god membran for å kunne ta opp næring, men samtidig trenger den energilagrene for å kunne syntetisere sterolene og lipidene som er råstoffer for oppbyggingen av membranen. Imidlertid: Så lenge membranen fungerer, sjøl om den ikke er i optimal stand, vil gjæren kunne legge seg opp glykogenlagre, mens den uten glykogenlagre vanskelig vil kunne syntetisere membranråstoffer.

En gjenoppfriskingsstarter setter vi på svakere vørter enn en vanlig starter - SG 1.020-1.025 - og vi tilfører ikke oksygen. Vi skaper da forhold der gjæren etter hvert vil begynne å bygge opp glykogenlagre. En slik starter må få gå helt ut. Vi får da bunnfelt en gjær med gode glykogenlagre som, når vi seinere gir den vørter med oksygen, vil kunne syntetisere membranråstoffer med enegi fra glykogenet.

En slik starter tar litt tid, og bør settes i alle fall tre dager før bryggedag. Har vi dårlig tid, kan en løsning være den framgangsmåten White og Zainasheff beskriver i boka Yeast, s.169-170. Da tilfører vi en liten dose (5% av slurryvolumet) sterk vørter (SG 1.080) til gjærslurrryen.Vi vil da få et lag øverst med levende gjær som tar til seg næring, og som etter å ha stått i ro 4 til 12 timer kan dekanteres av og brukes direkte i et godt oksygenert brygg. Dette er ikke noe White og Zainasheff anbefaler som "best practice", men det kan gjøres, sier de, hvis man er villig til å akseptere resultater som er "less than ideal".

Vitalitetsstartere
I de to startertypene vi nettopp nevnte, er det et poeng å ikke tilføre oksygen, fordi gjæren da vil bruke av glykogenlagrene. Men i den startertypen det er vanlig å kalle vitalitetsstarter, og som har som forutsetning at gjæren allerede er i god form og har gode glykogenlagre, skal det derimot tilføres oksygen, slik at gjæren både styrker cellemembranen og har fulle lagre av cellemembranråstoffer. Da skal det ikke være nødvendig å tilføre oksygen til vørteren i brygget. En slik starter er ment å brukes direkte til å få i gang gjæringsprosessen i et brygg raskt, og den sies også å sikre en effektiv gjæringsprosess og god modning og utgjæring.

En vitalitetsstarter av denne typen bør bare brukes når gjæren er innafor grensene for anbefalt direkte gjenbruk. Da vil den fremdeles ha gode lagre av glykogen, og det er en forutsetning for at en slik starter skal fungere etter hensikten.

En vitalitetsstarter er ikke stor, og den vil ikke gi noen særlig tilvekst av nye gjærceller. Du må altså ha nok gjær når du setter starteren, sjøl om tilhengerne av å bruke en slik starter ofte hevder at den gir så høy vitalitet til gjæren at du kan greie deg med mindre gjær.

Et eksempel på en slik starter er den som Colin Kaminsky anbefaler. Den består i å gi gjæren en liter 1.040-vørter, og å kjøre den på en magnetrører i fire til seks timer. Så heller du den rett i den nedkjølte vørteren i gjæringskaret, og du skal altså ikke gi oksygen. Siden jobben med å syntetisere steroler og lipider til cellemembranen allerede er gjort, vil den være klar til å starte å ete sukker og formere seg etter kort tid, så vi vil oppleve en kort "drøyefase" (lagtid). Kaminsky sier at du også vil oppleve kortere gjæringstid og bedre utgjæring. Dette skal også resultere i mer effektiv fjerning av usmaker ("modning").

En annen variant er "Shaken, Not Stirred" (SNS), som Denny Conn og Drew Beechum, som driver nettstedet og podcasten Experimental Brewing, har gått hardt inn for. Den består i at du lager en liter vanlig startervørter i en beholder med 3-4 ganger så stort volum - typisk en femliters erlenmeyerkolbe - og rister til nesten alt er skum. Så tilsetter du gjæren, lukker kolben med aluminiumsfolie/gjærlås, og setter den i ro. Dette gjør du dagen før du brygger, og så tilsetter du hele starteren til vørteren på bryggedagen. (Du kan også sette den på morgenen bryggedagen om gjæren du har er veldig frisk.) Du skal heller ikke med denne metoden oksygenere. Det skal altså være tilført nok oksygen gjennom ristinga i starten. Det siste virker tvilsomt, men Conn og Beechum sier at resultatet er overbevisende. En forklaring er antakelig at den gjæren de bruker, ikke er veldig utarmet på steroler og lipider i utgangspunktet. Er du usikker på det, kan Kaminskys metode synes sikrere, siden den tilfører oksygen kontinuerlig.

Ingen starter, én starter, eller to startere?
De fleste hjemmebryggere brygger kanskje uten noen gang å sette en starter av noe slag. Kjøper du nok ferskgjær eller tørrgjær som er innafor dato, skal du kunne bruke den direkte. Og mange setter nytt øl mer eller mindre rett på gjærkaka fra det brygget de nettopp har tappet opp.

Alt dette er greie praksiser. Bruker du tørrgjær skal du ikke engang oksygenere. Men - og det er et stort og viktig men - det er nødvendig å oksygenere om du bruker kjøpt ferskgjær eller nyhøsta gjær fra eget brygg. Og siden det er vanskelig - eller umulig - å få inn nok oksygen (= minimum 8ppm) uten å enten ha utstyr for å pumpe inn steril luft i vørteren eller tilsette rein oksygen, kan det å sette en vitalitetsstarter likevel være et alternativ - hvis en altså vil unngå å styre med sånt.

Gjær som du har gjenoppfriska i en slik starter vi beskrev ovenfor, stiller i samme klasse. Den krever at du oksygenerer - eller du kan sette en vitalitetsstarter for å sørge for at den har nok steroler og lipider. To startere, altså.

Et spørsmål melder seg til dette siste: Kunne en ikke like gjerne gitt den gjæren som skulle oppfriskes, oksygen kontinuerlig med en rører, eller eventuelt riste den med jevne mellomrom? Skulle ikke det sørge for at den ble utsyrt med fulle lagre av membranråstoffer.

Svaret er "kanskje", men hvis det er snakk om en gjær med lave glykogenlagre, er det usikkert hvor godt den vil være i stand til å syntetisere steroler og lipider. Og da er kanskje alternativet å i stedet ta en mindre mengde av denne gjæren, og så bygge opp en helt ny gjærmengde i en vanlig starter.

Det er i og for seg en helt grei løsning, bare med den ulempen at en trenger mer vørter - og DME koster penger. Og hvis poenget med å høste gjær er å unngå å måtte dyrke opp mye ny gjær, så slår en jo beina under seg sjøl på denne måten. Og om man gjenbruker gjær fordi man stoler på dem som sier at gjæren blir bedre når den har fått jobbe seg gjennom et par brygg, blir det jo også meningsløst å ikke bruke den.

Så det er en del valg man må ta. Men vil man brygge det best mulige ølet, er det ingen vei utenom å sikre seg at man starter brygget med best mulig gjær.
 
Sist redigert:
Bra Finn - liker dette. Spørsmål.

1) Kamisky. Må/kan du bruke vørteren fra det du brygger på samme dagen? Hvis denne er over 1.040, hva da?
2) Hvis du kjøper en pose med "fersk" gjær og må først sette en vanlig starter slik at du får nok gjærceller, kan du på selve bryggedagen dekantere denne starteren of så bruke Kamisky metode? Da slipper man å tilføre oxygen i vørteren.

3) Lit usikker på SNS - da heller du 1 liter med startervørter inn i batchen din.....

Dette må vi få ned på en process flow-chart ;):
1) tør gjær
2) høstet gjær - hva er mengde du trenger slik at du har nok celler - fresh eller gammelt
3) flytende gjær - fresh fra butikken - riktig mengde - vitalitets starter / no oxygen eller rett i gjæringskar / oxygen
4) flytende gjær - fresh fra butikken - ikke nok celler - .....

osv. slags veiviser.

Nici
 
1. Nei, jeg forstår det ikke som at du må bruke den samme vørteren. det er vel ingen annen grunn til å gjøre det enn at du da får den samme smaksprofilen - men har du en nøytral vørter (f.eks. på DME) har det vel liten betydning, vil jeg tru. Om du bruker vørter fra brygget, og den er sterkere enn 1.040, bør du vel vanne den ut.

2. Det er det jeg har gjort nå, dvs. jeg har oppfriska høsta gjær. og så satt en Kaminsky-starter på bryggedagen. Jeg har ikke oksygenert de fire siste bryggene - og det er greit å slippe det. Og det ser ut til å funke greit.

3. Ja, men det gjør du jo med Kaminsky-starteren, også. SNS-en skulle vel eventuelt være mindre tvilsom, siden den ikke blir tilført oksygen etter at den er satt. Men jeg tviler på at dette er viktig.

Jeg veit ikke om det er behov for å skjematisere dette. Det er litt vrient fordi det er mange individuelle valg/vurderinger som må tas og gjøres.
 
3) Lit usikker på SNS - da heller du 1 liter med startervørter inn i batchen din.....
DIPAen som kom på 3. plass i Oslos klubbmesterskap i fjor brukte en SNS starter på 3.2 liter ;-) Fra notatene:
3.2 liter startere, 341g spraymalt, start 30billion cells, target 507 billion
Frisket opp gjæren med en 1/2 boks vørterøl kvelden før
 
DIPAen som kom på 3. plass i Oslos klubbmesterskap i fjor brukte en SNS starter på 3.2 liter ;-) Fra notatene:
3.2 liter startere, 341g spraymalt, start 30billion cells, target 507 billion
Frisket opp gjæren med en 1/2 boks vørterøl kvelden før
Mener det var vanlig å si at en kunne bruke en starter som utgjorde 10% av brygget. Men da trur jeg forutsetninga var en gammeldags starter. Jeg ville ikke hatt en stor magnetrørerstarter som var gått helt ut - og kanskje vel så det - oppi brygget. En énliters Kaminsky eller SNS er noe annet.
 
Bildet under viser en gjenoppfriskingsstarter jeg satte i forgårs. Gjæren er Imperial A09 Pub (Fuller's), som jeg høsta fra et brygg jeg flaska 26/7. Den var altså snaue to uker gammel, og jeg hadde et valg, for jeg kunne sikkert ha brukt den som den var uten store problemer, så lenge jeg ga godt med oksygen.Men det valgte jeg altså å ikke gjøre. Jeg tok ikke alt, bare ca. halvannen dl slurry med konsistens som cottage cheese. Jeg ga den 2 liter vørter som jeg har tatt vare på fra tidligere brygg, blanda ut til 1.036. Jeg regner med at jeg sitter med minst godt over 200 milliarder spretne celler når starteren er ferdig.

Jeg lot denne snurre noen timer på rører'n, men tok den av da jeg var sikker på at den hadde kommet godt i gang med gjæringa, og nå skal den få stå til jeg ser at ploppinga mer eller mindre har opphørt, og så dekanterer jeg av starterølet. Da skulle jeg kunne kjenne meg trygg på at jeg har gjær med gode glykogenlagre, og som ellers ikke mangler noe.

Deretter har jeg et valg: Jeg kan bruke den som den er, og oksygenere brygget, eller jeg kan sette en vitalitetsstarter på morgenen når jeg brygger (om en dag eller to). I det siste tilfellet trenger jeg ikke å gi oksygen. Begge deler skulle etter teorien fungere ganske optimalt, men jeg vil få kortere lagtid om jeg pitcher en gjær som er aktiv - og jeg synes det er litt styr å oksygenere. På den annen side må jeg da hive oppi en liter starterøl som kanskje ikke er det mest smakfulle som finnes. Tør jeg stole på at det ikke påvirker smaken i det ferdige ølet? Jeg trur egentlig at det ikke gjør det, men klarer ikke helt å slippe tanken. Likevel: Jeg setter nok den starteren. Jeg liker at gjæringa kommer kjapt i gang.

Et par valg er involvert her, altså. Og det kjedelige er jo at jeg ikke er helt sikker på grunnlaget for noen av dem.

Gjenoppfriskingsstarter.jpg
 
SnS starter, eller bare manuell risting første time slik jeg av og til gjør
Trenger man oksygenere vørtern da, hvis man pitcher dagen etter?
 
SnS starter, eller bare manuell risting første time slik jeg av og til gjør
Trenger man oksygenere vørtern da, hvis man pitcher dagen etter?
Ikke i følge teeorien bak SNS-starteren, men den synes jeg er temmelig tvilsom. Jeg tviler på om du kan riste inn nok oksygen - vi snakker jo om et ganske lite volum - til å fore såpass mye gjær med nok oksygen til at den får bygget opp maksimale sterollagere. Men det kommer vel litt an på tilstanden til den gjæren som får SNS-behandlinga. Jeg antar at Beechum og Conn gjerne bruker den på innkjøpt gjær, og om den er rimelig innafor datogrensene, går det sikkert fint å erstatte oksygeneringa av vørteren med en SNS. Det virker i alle fall ikke helt urimelig.

Jeg har kjørt en del brygg med Kaminsky-starteren nå, og droppa oksygenering, og det ser ut til å funke helt fint. Men den står jo og spinner noen timer på en rører, så det blir noe litt annet.
 
Det sies at tørrgjær ikke trenger oksygen. Betyr det at man kan lage en starter med tørrgjær uten å la den snurre på røreren?
 
Det sies at tørrgjær ikke trenger oksygen. Betyr det at man kan lage en starter med tørrgjær uten å la den snurre på røreren?
Nei, i alle fall ikke dersom du setter en starter for å dyrke opp mer gjær, og ikke bare skal ha den i gang før du pitcher (vitalitetsstarter). Et hovedpoeng med rører'n er å tilføre oksygen kontinuerlig slik at all gjæren hele tida har optimale lagre av oksygen. Dermed blir ikke sterollagrene en begrensende faktor for formeringa, og du skal også faktisk kunne droppe å oksygenere vørteren i sjølve brygget. Men da skal du kanskje være sikker på at du har tatt starteren av rører'n i tide, sånn at den ikke har blitt stående og spinne etter at sukkeret er spist opp. (Jeg er litt usikker på hvor farlig det er. Det går vel kanskje mer ut over glykogenlagrene enn sterollagrene.)
 
Ja dette er jo det vi alle har blitt opplært til. Men siden vi tilsynelatende kan drysse tørrgjær direkte i gjæringsbøtta uten å tilføre oksygen fordi tørrgjæren har gode nok sterollagre, hvorfor gjelder ikke den regelen også for startere? Gjæringen av vørter er jo også en form for dyrking av gjær siden vi ender opp med vesentlig mer gjær enn det vi begynte med.
 
Ja dette er jo det vi alle har blitt opplært til. Men siden vi tilsynelatende kan drysse tørrgjær direkte i gjæringsbøtta uten å tilføre oksygen fordi tørrgjæren har gode nok sterollagre, hvorfor gjelder ikke den regelen også for startere? Gjæringen av vørter er jo også en form for dyrking av gjær siden vi ender opp med vesentlig mer gjær enn det vi begynte med.
Som sagt, så er det begrenset hvor mange ganger gjæren kan dele seg før sterollagrene er så lave at gjæren ikke kan dele seg flere ganger. 3 ganger er maks, og det tilsvarer en 8-dobling av gjærmengden, men om vi tøyer det så langt, sitter vi med en gjær som vi absolutt ikke vil bruke i et nytt brygg. Om vi derimot tilfører oksygen, vil gjæren hele tida kunne fylle opp sterollagrene. Og det er jo det gjærprodusentene gjør - og som vi også bør gjøre.

Du kan godt sette en starter på tørrgjær uten å oksygenere/sette den på en rører, men du vil få dårligere tilvekst, og du vil få en dårligere gjær.
 
Satte et øl for to dager sida med Kaminsky-starter. Gjæren var Imperial A31 Tartan, tilsvarende wlp028. Skotsk gjær, altså. Den har i løpet av to dager gått fra 1.045 til 1.010, og smaker reint og fint. Skal vel et par poeng til ned, for det klukker fremdeles ganske godt, men det ser virkelig ut for meg som om en slik starter gir gjæren litt ekstra kraft. Veldig kort lagtid, og rask og god utgjæring.
 
Sist redigert:
Satte et øl for to dager sida med Kaminsky-starter. Gjæren var Imperial A31 Tartan, tilsvarende wlp028. Skotsk gjær, altså. Den har i løpet av to dager gått fra 1.045 til 1.010, og smaker reint og fint. Skal vel et par poeng til ned, for det klukker fremdeles ganske godt, men det ser virkelig ut for meg som om en slik starter gir gjæren litt ekstra kraft. Veldig kort lagtid, og rask og god utgjæring.
Og i dag tidlig er det helt stille i gjærlåsen. Gått ferdig på i underkant av to og et halvt døgn, altså. Så hva skal vi med kveik;)? Og denne har ikke vært høyere enn 19 grader, heller.
 
Jeg sjekket dette med Lallemand og de er ganske klar at bruk av rører er viktig " to facilitate better yeast growth".
Jeg glemte å legge til at det kan være et poeng å ta starteren av røreren før den er gått helt ferdig, slik at gjæren får en periode til slutt uten tilgang til oksygen. Da vil den lagre opp glykogen mer effektivt. Det er i alle fall hva Palmer anbefaler, og ut fra hva jeg etter hvert har funnet av info, trur jeg at det har noe for seg.

Det er stadig ting rundt dette som er uklart for meg, det skal sies. Men det ser ut som om det tryggeste er å satse på å få gjær med fulle lagre av både steroler og glykogen, og Palmers anbefalte metode - som han dessverre beskriver litt uklart i How to Brew - skulle sørge for det.

Kan føye til at jeg har brukt gjærlås kombinert med rører mot slutten på de siste par starterne. Da har jeg først sjekka SG før jeg har satt på proppen med gjærlås i. Litt styr, men det kutter usikkerheta om hvor langt starteren har gått, og gjærlåsen forteller meg helt presist når det er slutt. Dessuten trur jeg ikke du stenger veldig effektivt for oksygeningress sjøl om du klemmer folien så tett du kan rundt halsen på kolben. Propp med gjærlås er nok vesentlig bedre - trur jeg.
 
DIPAen som kom på 3. plass i Oslos klubbmesterskap i fjor brukte en SNS starter på 3.2 liter ;-) Fra notatene:
3.2 liter startere, 341g spraymalt, start 30billion cells, target 507 billion
Frisket opp gjæren med en 1/2 boks vørterøl kvelden før
Poenget med en SNS-starter er ikke å gro ny gjær, men å sørge for at den du pitcher, er i toppform, og aktiv. Det er en vitalitetsstarter. Du skal pitche hele greia oppi når du starter brygget.

Det ser ut som om du har beregna tilveksten som om det var en vanlig starter på magnetrører, men om du har fulgt oppskrifta på en SNS - riste det du er kar om før du tilsetter gjæren, og så la den stå i ro hele tida etter at du har tilsatt gjæren - får du bare i underkant av 134 milliarder celler. (Kalkulert med Brewersfriend-kalkulatoren, alternativ "no agitation".)

Er det noe jeg har misforstått?
 
Tenker å teste en 1 l. vitalitetsstarter på neste brygg med i utgangspunktet nok tørrgjær.

Denne skal da settes på rører i "full guffe" i 4-5 timers tid før pitch. Har jeg forstått dette riktig?
Tørrgjæren tar ikke skade av denne røffe behandlingen?
 
Tenker å teste en 1 l. vitalitetsstarter på neste brygg med i utgangspunktet nok tørrgjær.

Denne skal da settes på rører i "full guffe" i 4-5 timers tid før pitch. Har jeg forstått dette riktig?
Tørrgjæren tar ikke skade av denne røffe behandlingen?
Gjæren er veldig skjør før den er skikkelig rehydrert, så ville ventet en liten stund før du skrur på røreren. Hva som er en "liten stund" vet jeg ikke, men hadde gitt det iallefall en eller to timer uten bevegelse
 
Tilbake
Topp